BEHANDELVORMEN

––––––––

Kortdurende psychoanalytische steungevende psychotherapie (KPSP)

 

Het doel van KPSP is in de eerste plaats dat de depressieve symptomen verdwijnen. Maar aangezien KPSP niet alleen op de symptomen gericht is, verandert tijdens de behandeling ook vaak de wijze waarop iemand naar zichzelf en anderen kijkt. Het zelfvertrouwen verbetert hierdoor en relaties met anderen worden daardoor vaak bevredigender. Dit kan voorkomen dat tegenslagen of stressvolle situaties opnieuw ontaarden in een depressie.


KPSP is een psychoanalytische behandeling voor mensen die kampen met depressieve klachten. Depressie is een aandoening waarbij zowel biologische aanleg als levensgebeurtenissen en kwetsbaarheden in de persoonlijkheid een rol spelen. In de behandeling zoekt de therapeut daarom met u naar verbanden tussen enerzijds uw depressie en anderzijds uw levensomstandigheden, huidige relaties, de invloed van vroegere ervaringen en hoe u naar uzelf kijkt. De nadruk ligt op het bereiken van verbetering in het heden, maar in de therapie onderzoekt ook samen met de therapeut welke belemmerende ervaringen uit het verleden hierop van invloed zijn. Hierdoor krijgt u meer inzicht in uzelf en dat bevordert uw groeimogelijkheden. Dat leidt ook tot beter herkennen van ondermijnende gedachten, onverwerkte emoties en negatieve verwachtingen die bijdragen aan depressieve gevoelens.

 

De behandeling bestaat in principe uit 16 zittingen van 45 minuten in een half jaar; de eerste 8 weken wekelijks, daarna om de week. KPSP is een bewezen effectieve behandeling voor depressie met en zonder persoonlijkheidsproblematiek gebleken in vijf hoogstaande wetenschappelijke studies. Het effect van KPSP is beter dan een behandeling met medicatie alleen en vergelijkbaar met andere bewezen effectieve behandelingen voor depressie.

Meer informatie vindt u op www.NVPP.nl/behandelvormen

––––––––

Transference Focused Psychotherapy (TFP)

 

Het doel van TFP is dat de verschillende beelden die iemand van zichzelf heeft tot één geheel worden: een solide en flexibel identiteitsgevoel. In de behandeling gaat u een persoonlijke relatie aan met de therapeut, met de bedoeling dat de problemen die u doorgaans heeft ook merkbaar worden binnen die relatie. De gevoelens, gedachten en gedragingen die bij u opgeroepen worden, worden onderzocht en vergeleken met de (relatie-) problemen die er buiten de therapie zijn. Transference Focused Psychotherapy (TFP) is bedoeld voor mensen met problemen die hun identiteit en hun relaties betreffen: niet tijdelijk, maar structureel. De problemen bestaan meestal uit conflicten in relaties en uit snelle wisselingen in het beeld dat iemand heeft van zichzelf en van anderen. Daardoor kunnen stemmings- en angstklachten ontstaan.

De therapie is individueel, intensief (twee keer in de week) en duurt langere tijd – doorgaans zeker twee jaar. Aan het begin van de therapie maakt u met uw therapeut een behandelovereenkomst waarin uw doelen, de werkwijze en de afspraken komen.

––––––––

Relatietherapie (EFT, volgens Susan Johnson)

 

EFT is er voor elk (echt)paar. Deze vorm van relatietherapie richt zich op gevoelens die ten grondslag liggen aan de relatieproblemen. Kampt een van beide partners met psychische problematiek? Relatietherapie is ook in dit geval mogelijk. Eventueel in combinatie met een individuele behandeling van de partner met het psychische probleem.

 

Bij (echt)paren met geweld binnen de relatie is EFT niet geschikt. Het geweld moet eerst stoppen. Dit kan gebeuren bij een therapeut die ervaring heeft met huiselijk geweld en EFT. Vervolgens is EFT-therapie geschikt om de onderliggende problemen aan te pakken.

Meer informatie vindt u op www.eft.nl

––––––––

Groepstherapie

Het doel van groepstherapie is meer zicht te krijgen op gevoelens, wensen en behoeften in relatie tot anderen om daarmee te komen tot een beter, flexibeler omgaan met zichzelf en anderen en een steviger identiteit.

Groepstherapie is therapie in groepsverband. Een beperkt aantal deelnemers, vaak acht tot tien, vormt samen met een groepstherapeut een therapiegroep die regelmatig bij elkaar komt: één keer per week een bijeenkomst die anderhalf duurt. Tijdens de zitting bespreken en/of behandelen de groepsleden belangrijke onderwerpen met elkaar onder begeleiding van de therapeut. In deze therapievorm spelen niet alleen de cliënt en de therapeut, maar alle groepsleden een rol. Met het gegeven dat de therapie plaats vindt in en met een groep, werkt iedereen wel aan zijn of haar eigen problemen.In een therapiegroep gebeuren dingen in het contact met anderen, die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de therapie. Mensen zeggen dingen en doen dingen die anderen beïnvloeden en waarbij gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet of genegenheid kunnen ontstaan. Omdat alle deelnemers hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen meebrengen, reageren zij ieder op een eigen specifieke wijze op de ander hetgeen voor iedereen een zeer actief en leerzaam proces kan zijn. Natuurlijk zal tijdens de bijeenkomsten ook afwisselend aandacht zijn voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer zal de een meer aan bod komen, de andere keer de ander.
Meer informatie vindt u op www.nvgp.nl.

In september 2015 zijn wij, Janie van Dijk en Pim van Dun, in Utrecht gestart met een open integratieve leertherapiegroep.  We werken vanuit systemisch en groepsdynamisch referentiekader. Daarnaast wordt in deze groep veel nadruk gelegd op het experiëntiële leren, o.a. door middel van psychodrama en lichaamsgerichte interventies. Deelnemers krijgen de gelegenheid ‘aan den lijve’ de eigen persoonlijkheid en ontwikkelingsgeschiedenis te onderzoeken en met de groep reparaties uit te voeren aan het eigen interpersoonlijk gereedschap. 

Het betreft een open groep waaraan men minimaal 25 sessies deelneemt. De groep is erkend als leertherapie voor opleidelingen (NVRG, NVGP, KP, PT, GZ en Psa). Naast opleidelingen neemt een aantal mensen deel dat niet in opleiding is. Voor hen wordt de deelname gefinancierd vanuit de zorgverzekering. De opzet van deze zittingen is dat iedere deelnemer in de beginfase in de groep zijn/haar huidige systeem en gezin van herkomst presenteert. Daarna wordt gewerkt aan de thema’s of doelen die de deelnemers inbrengen, met gebruikmaking van de groepsdynamiek en via specifieke interventies (vooral experiëntiële interventies i.c. psychodrama) . Dit is geen strak geprotocolleerd geheel maar verloopt op geleide van het therapeutisch proces. 
 

Voorafgaand aan deelname aan de groepstherapie vinden twee afzonderlijke taxatiegesprekken met beide therapeuten plaats, gericht op kennismaking, onderzoeken van motivatie en het vaststellen van persoonlijke doelen. Wilt u de therapie volgen als leertherapie, dan geldt: Voor deze twee individuele zittingen rekenen wij 98 euro per sessie en ze “tellen” in principe al mee voor de leertherapie. Vervolgens wordt gestart met de groepsessies van 1,5 uur per keer. Kosten zijn 65 euro per zitting.

––––––––

EMDR

EMDR pas ik soms toe in een lopende behandeling voor persoonlijkheidsproblematiek. Informatie over deze behandelvorm www.EMDR.nl.

 
 
 
 
 

© 2019 praktijk voor psychotherapie Janie van Dijk

algemene voorwaarden

privacy