top of page

BEHANDELVORMEN

––––––––

Kortdurende psychoanalytische steungevende psychotherapie (KPSP)

 

Het doel van KPSP is in de eerste plaats dat de depressieve symptomen verdwijnen. Maar aangezien KPSP niet alleen op de symptomen gericht is, verandert tijdens de behandeling ook vaak de wijze waarop iemand naar zichzelf en anderen kijkt. Het zelfvertrouwen verbetert hierdoor en relaties met anderen worden daardoor vaak bevredigender. Dit kan voorkomen dat tegenslagen of stressvolle situaties opnieuw ontaarden in een depressie.


KPSP is een psychoanalytische behandeling voor mensen die kampen met depressieve klachten. Depressie is een aandoening waarbij zowel biologische aanleg als levensgebeurtenissen en kwetsbaarheden in de persoonlijkheid een rol spelen. In de behandeling zoekt de therapeut daarom met u naar verbanden tussen enerzijds uw depressie en anderzijds uw levensomstandigheden, huidige relaties, de invloed van vroegere ervaringen en hoe u naar uzelf kijkt. De nadruk ligt op het bereiken van verbetering in het heden, maar in de therapie onderzoekt ook samen met de therapeut welke belemmerende ervaringen uit het verleden hierop van invloed zijn. Hierdoor krijgt u meer inzicht in uzelf en dat bevordert uw groeimogelijkheden. Dat leidt ook tot beter herkennen van ondermijnende gedachten, onverwerkte emoties en negatieve verwachtingen die bijdragen aan depressieve gevoelens.

 

De behandeling bestaat in principe uit 16 zittingen van 45 minuten in een half jaar; de eerste 8 weken wekelijks, daarna om de week. KPSP is een bewezen effectieve behandeling voor depressie met en zonder persoonlijkheidsproblematiek gebleken in vijf hoogstaande wetenschappelijke studies. Het effect van KPSP is beter dan een behandeling met medicatie alleen en vergelijkbaar met andere bewezen effectieve behandelingen voor depressie.

Meer informatie vindt u op www.NVPP.nl/behandelvormen

––––––––

Transference Focused Psychotherapy (TFP)

 

Het doel van TFP is dat de verschillende beelden die iemand van zichzelf heeft tot één geheel worden: een solide en flexibel identiteitsgevoel. In de behandeling gaat u een persoonlijke relatie aan met de therapeut, met de bedoeling dat de problemen die u doorgaans heeft ook merkbaar worden binnen die relatie. De gevoelens, gedachten en gedragingen die bij u opgeroepen worden, worden onderzocht en vergeleken met de (relatie-) problemen die er buiten de therapie zijn. Transference Focused Psychotherapy (TFP) is bedoeld voor mensen met problemen die hun identiteit en hun relaties betreffen: niet tijdelijk, maar structureel. De problemen bestaan meestal uit conflicten in relaties en uit snelle wisselingen in het beeld dat iemand heeft van zichzelf en van anderen. Daardoor kunnen stemmings- en angstklachten ontstaan.

De therapie is individueel, intensief (twee keer in de week) en duurt langere tijd – doorgaans zeker twee jaar. Aan het begin van de therapie maakt u met uw therapeut een behandelovereenkomst waarin uw doelen, de werkwijze en de afspraken komen.

––––––––

Relatietherapie (EFT, volgens Susan Johnson)

 

EFT is er voor elk (echt)paar. Deze vorm van relatietherapie richt zich op gevoelens die ten grondslag liggen aan de relatieproblemen. Kampt een van beide partners met psychische problematiek? Relatietherapie is ook in dit geval mogelijk. Eventueel in combinatie met een individuele behandeling van de partner met het psychische probleem.

 

Bij (echt)paren met geweld binnen de relatie is EFT niet geschikt. Het geweld moet eerst stoppen. Dit kan gebeuren bij een therapeut die ervaring heeft met huiselijk geweld en EFT. Vervolgens is EFT-therapie geschikt om de onderliggende problemen aan te pakken.

Meer informatie vindt u op www.eft.nl

––––––––

Psychodynamische groepstherapie met psychodrama

Wat is groepstherapie?

 

Groepstherapie is therapie in groepsverband. We komen eens in de week anderhalf uur bij elkaar met twee therapeuten en acht of negen deelnemers.  Tijdens de bijeenkomst bespreken de groepsleden belangrijke onderwerpen met elkaar. De therapeuten nemen deel aan het gesprek en begeleiden het groepsproces. In deze therapievorm spelen alle groepsleden een rol. De therapie vindt plaats in en met de groep en daarmee werkt iedereen aan zijn of haar eigen problemen.

In een therapiegroep gebeuren dingen in het contact met anderen, die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de therapie. Mensen zeggen dingen en doen dingen die anderen beïnvloeden en waarbij gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet of genegenheid kunnen ontstaan. Omdat alle deelnemers hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen meebrengen, reageren zij ieder op een eigen specifieke wijze op de ander hetgeen voor iedereen een zeer (inter)actief en leerzaam proces kan zijn. Natuurlijk zal tijdens de bijeenkomsten ook afwisselend aandacht zijn voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer zal de een meer aan bod komen, de andere keer de ander.

Het doel van groepstherapie is meer zicht te krijgen op gevoelens, wensen en behoeften in relatie tot anderen om daarmee te komen tot een beter, flexibeler omgaan met zichzelf en anderen en een steviger identiteit. De opzet van de groep is dat iedere deelnemer in de beginfase in de groep zijn/ haar huidige systeem en gezin van herkomst presenteert. Daarna wordt gewerkt aan de thema’s of doelen die de deelnemers inbrengen, met gebruikmaking van de groepsdynamiek en via specifieke interventies (vooral psychodrama-technieken).

Voor meer informatie zie www.nvgp.nl

Wat is psychodrama?

 

In onze groepstherapie voegen we psychodrama toe. We praten met elkaar over wat de deelnemers inbrengen, en regelmatig werken we dat uit in een psychodrama. Psychodrama is een psychotherapeutische methode waarin deelnemers aangemoedigd worden datgene wat hen bezig houdt en beweegt in scène te zetten met als doel samen tot dieper emotioneel inzicht van problemen te komen en zicht te krijgen op mogelijkheden tot verandering.

Therapeuten

 

Janie van Dijk is klinisch psycholoog-psychotherapeut. Ze werkt in een vrijgevestigde praktijk in Utrecht. Ze werkt vanuit psychoanalytisch en systemisch referentiekader. Ze geeft individuele en relatie- en groepstherapie. Daarnaast geeft ze les en supervisie aan psychotherapeuten en psychiaters in opleiding.
Informatie kunt u vinden op www.vandijkpsychotherapie.nl.

Léonie Bus is psychiater, groepstherapeut en psychodramatherapeut. Ze werkt als psychiater en groepstherapeut bij Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek. Ze geeft individuele therapie en groepstherapie. Ze heeft ervaring met werken binnen verschillende therapeutische referentiekaders waaronder psychodynamische psychotherapie, Acceptatie en Commitment Therapie, schematherapie en psychodrama.

Deelname

 

In principe is groepstherapie voor dezelfde mensen en problemen geschikt als individuele therapie. Met groepstherapie worden goede resultaten bereikt, die vergelijkbaar zijn met die van individuele therapie. Het is meer een kwestie van persoonlijke voorkeur gecombineerd met specifieke aspecten van de persoon. Bij de intake zal de therapeut afwegen of groepstherapie in uw geval een geschikte aanpak is. De problemen / diagnosen waarvoor mensen deelnemen aan de groepstherapie is gevarieerd. Voorbeelden zijn terugkerende problemen in relaties, aanhoudend gevoel van somberheid of angstklachten, aanhoudend negatief gevoel of oordeel over zichzelf.

Om deel te kunnen nemen is een verwijzing van de huisarts voor specialistische GGZ (SGGZ) nodig. Er vindt eerst een individuele kennismaking/intake plaats met de beide therapeuten om te bespreken wat de problemen zijn en of groepstherapie passend is als behandeling. Om resultaat te boeken gaan we uit van een deelname van minimaal 25 tot 50 keer. De ervaring leert dat deelnemers doorgaans langer blijven.

Kosten

 

Groepstherapie wordt in principe vergoed door de ziektekostenverzekering, mits de huisarts heeft verwezen. De bepalingen in het contract dat wij hebben met de betreffende verzekering spelen daarin wel een rol. Bij aanmelding kunnen we daarover overleggen.

Tijd en plaats

 

De groepstherapiebijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag van 17.00 tot 18.30 uur in De Wilg, Mecklenburglaan 3, 3581 NV Utrecht, http://www.dewilg.nl.

Voor nadere informatie kan contact kan worden opgenomen met Janie van Dijk via info@vandijkpsychotherapie.nl.

––––––––

EMDR

EMDR pas ik soms toe in een lopende behandeling voor persoonlijkheidsproblematiek. Informatie over deze behandelvorm www.EMDR.nl.

Transference Focused Psychotherapy (TFP)
Kortdurende psychoanalytische steungevende psychotherapie (KPSP)
Relatietherapie (EFT, volgens Susan Johnson)
Groepstherapie
EMDR
bottom of page